Εκπαιδευτικό Υλικό για δασκάλους πιστοποιημένo με ISO: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος για Δασκάλους Επίπεδο 6

Αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει τα διαπιστευμένα με ISO εκπαιδευτικά υλικά για που υποστηρίζουν τα προγράμματα σπουδών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του IO4. Για κάθε μία από τις οκτώ ικανότητες θα αναπτυχθεί ένα σύνολο υλικών. Τα υλικά θα πιστοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε στο Παραδοτέο 2 για κάθε μία από τις αντίστοιχες ικανότητες.

Δημιουργικότητα

Ηθική Σκέψη και Οικολογική και Κοινωνική Συνείδηση

Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα

Κίνητρα και Επιμονή

Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχων

Διαχείριση Αβεβαιότητας, Ασάφειας και Κινδύνων

Συνεργασία

Εμπειρική Μάθηση