Σειρά δραστηριοτήτων (εργαλείων) που θα χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους για την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών (8 δεξιότητες)

Αυτό το Παραδοτέο αφορά την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας στα σχολεία. Αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχετικών με κάθε μία από τις επιλεγμένες ικανότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ποικίλης εμβέλειας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν επιχειρηματικές συμπεριφορές. Μια από αυτές τις δραστηριότητες ονομάζεται MyCreativeTales. Απαρτίζεται από ιστορίες, με βάση την εικονογραφική βιβλιογραφία, με την οποία ο αναγνώστης καλείτε προσπελάσει ένα κείμενο. Οι μαθητές επιλέγουν τη δική τους συνέχεια της ιστορίας. Σε περίπτωση που επιλέξουν κάτι που δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τις βασικές ικανότητες, η επόμενη φάση της οδηγεί τον πρωταγωνιστή σε δυσκολότερες διαδρομές.

Δημιουργικότητα

Ηθική Σκέψη και Οικολογική και Κοινωνική Συνείδηση

Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα

Κίνητρα και Επιμονή

Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχων

Διαχείριση Αβεβαιότητας, Ασάφειας και Κινδύνων

Συνεργασία

Εμπειρική Μάθηση