Προγράμματα διδασκαλίας για δασκάλους πιστοποιημένα με ISO: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος για Δασκάλους Επίπεδο 6

Αυτή το Παραδοτέο αποτελείται από οκτώ (8) διαφορετικά προγράμματα σπουδών για τους εκπαιδευτικούς, ένα για κάθε μια από τις επιλεγμένες ικανότητες του ENTRECOMP που αναλύθηκαν σε μαθησιακά αποτελέσματα. Τα προγράμματα σπουδών πιστοποιούνται με τη χρήση του συστήματος πιστοποίησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του IO2.