Εργαλείο Αξιολόγησης Επιχειρηματικότητας για Δασκάλους Πιστοποιημένο με ISO17024 (για την αξιολόγηση των δασκάλων στις δεξιότητες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα)

Αυτό το Παραδοτέο ασχολείται με την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης για καθεμία από τις οκτώ ικανότητες. Μέσω αυτών των αξιολογήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επικυρώσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες.

Κάθε εργαλείο αξιολόγησης αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ικανότητας. Η αξιολόγηση θα πιστοποιηθεί μέσω του προγράμματος πιστοποίησης που αναπτύχθηκε στο Παραδοτέο 3 (ISO17024).