Σχήμα Πιστοποίησης για το Εκπαιδευτικό Υλικό και τα Προγράμματα Διδασκαλίας

Αυτό το Παραδοτέο αποτελεί το πρόγραμμα πιστοποίησης του αναλυτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών υλικών.

Οι κύριοι στόχοι του συστήματος πιστοποίησης είναι να εξασφαλιστεί ότι:

  1. Όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα αναπτύσσονται στο κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ (EQF) (επίπεδο 6)
  2. Τα εκπαιδευτικά υλικά βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τις τεχνικές κατάρτισης, την καινοτομία, την παρουσίαση υλικών κ.λπ. και επιτυγχάνουν τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες / ικανότητες των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  3. Τα υλικά περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες / ικανότητες για να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει στις τελικές εξετάσεις.