Σχήμα πιστοποίησης των ατόμων (Πιστοποίηση της αξιολόγησης με ISO17024)

Το σύστημα πιστοποίησης προσώπων περιλαμβάνει όλες τις αρχές και τις απαιτήσεις για την απονομή γενικής πιστοποίησης ή πιστοποίηση σε συγκεκριμένες ικανοτήτων.

Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται στο πρότυπο ISO 17024 (Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων).

Στόχος αυτού του συστήματος πιστοποίησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι εξεταζόμενοι κατέχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε κατάλληλο επίπεδο.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικής αξιολόγησης.