Ανάλυση του πλαισίου EntreComp και αναγνώριση των πιο σχετικών δεξιοτήτων και των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων για το σχολικό περιβάλλον

Το Παραδοτέο 1 παρουσιάζει και αναλύει το πλαίσιο EntreComp και προσδιορίζει ικανότητες του EntreComp, καθώς και περιγραφικούς δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον. Το EnterSchoolMind θα επικεντρωθεί μόνο με αυτές τις δεξιότητες.

Σε αυτό το Παραδοτέο μετατρέπονται ικανότητες και σχετικοί περιγραφικοί δείκτες σε μαθησιακά αποτελέσματα (Επίπεδο 6). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των πιο σχετικών ικανοτήτων ανά χώρα παρουσιάζεται μαζί με τα συνολικά αποτελέσματα (ικανότητες) που θα χρησιμοποιηθούν από το έργο. Οι ικανότητες και οι περιγραφικοί δείκτες αναλύονται σε μαθησιακά αποτελέσματα.