Στόχοι

Ο κύριος στόχος του EnterSchoolMinds είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία.

Η επιχειρηματική νοοτροπία μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο στάσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που οι εργαζόμενοι του αύριο πρέπει να κατέχουν. Μερικά από τα στοιχεία της επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι η πρωτοβουλία και η αυτοκατευθυντικότητα, η ανάληψη κινδύνων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, η ικανότητα κάποιου να διαβλέπει ευκαιρίες, να διαχειρίζεται πόρους και να δημιουργεί αξία.

Ο όρος ενσωματώνει ένα σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων που περιγράφουν άτομα που είναι καινοτόμα, επινοητικά και δημιουργούν αξία. Η επιχειρηματική νοοτροπία μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά πλαίσια. Ισχύει για τους εργαζόμενους σε μεγάλες εταιρίες ακαδημαϊκούς, εφευρέτες, γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς, μουσικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στον επιχειρηματικό τομέα καθώς οι δεξιότητες που αναπτύσσονται είναι γενικές.

Η κοινοπραξία πιστεύει ακράδαντα ότι η καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας θα πρέπει να ξεκινά από τα αρχικά στάδια της ζωής ενός ατόμου.

Το έργο λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

Στο 1ο  ΕΠΙΠΕΔΟ στοχεύει να αναπτύξει την επιχειρηματική νοοτροπία των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες που έχει εντοπίσει η Επιτροπή, μετά από την επικύρωση και τον προσδιορισμό των σημαντικότερων εξ’ αυτών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του έργου, επομένως όλη η εκπαίδευση που λαμβάνουν είναι πιστοποιημένη με ISO και οι ίδιοι πιστοποιούνται ανάλογα μέσω αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή στο έργο σημαίνει ταυτόχρονα ότι αναβαθμίζουν το δικό τους προφίλ με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Στο 2ο  ΕΠΙΠΕΔΟ το έργο αναπτύσσει εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να καλλιεργήσουν την επιχειρηματική νοοτροπία των μαθητών τους. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν:

  1. Ένα online καινοτόμο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται πριν και μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
  2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα καλλιεργήσουν την επιχειρηματική νοοτροπία των μαθητών. Οι δραστηριότητες λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των μαθητών, έχουν βιωματική φύση και μερικές από αυτές σχεδιάστηκαν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε 3ο  ΕΠΙΠΕΔΟ, οι γονείς συμμετέχουν μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται επίσης από το πρόγραμμα.